Czym się zajmujemy

Nauczaniem w zawodach rzemieślniczych według określonych dla poszczególnych rzemiosł programów praktycznej nauki zawodu ustalonych przez Centralny Związek Rzemiosła oraz Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Nauka rzemiosła ma zapewnić uczniom osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności zawodowych wynikających z wymagań sformułowanych w charakterystyce danego rzemiosła, programie praktycznej nauki zawodu oraz wymaganiach egzaminacyjnych stawianych przed kandydatami do wybranych zawodów.

Nauka jest zakończona egzaminem teoretycznym, praktycznym i uwieńczona Dyplomem Czeladnika a następnie Dyplomem Mistrza , które są honorowane w Całej Europie Świecie. Kształcenie zawodowe zapewnia absolwentowi możliwość dalszego uczenia.

Dokonujący się postęp i zmiany w zawodzie, niejednokrotnie zmuszają do podejmowania i pobierania nauk i wyższych kwalifikacji w swoim zawodem, co wiąże z miejscem pracy i współpracownikami.

Drogi kariery są otwarte przed absolwentami i dają wiele satysfakcji rzemieślnikom.